REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WWF „PAMIĄTKA, KTÓRA NIE KRZYWDZI”

 • I. Nazwa konkursu.
  • 1.1. Konkurs będzie urządzany pod nazwą „Pamiątka, która nie krzywdzi”.
 • II. Nazwa podmiotu urządzającego konkurs.
  • 2.1. Konkurs „Pamiątka, która nie krzywdzi”. będzie urządzany i prowadzony przez fundację „WWF Polska – Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 38, w Warszawie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000160673,(dalej Organizator).
 • III. Zasady konkursu.
  • 3.1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia warunki regulaminu konkursu, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, w osobie: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  • 3.2. W przypadku zwycięzców wyłączonych z udziału, o których mowa w pkt 3.1., prawo odbioru nagrody – po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, przysługiwać będzie kolejnej osobie spośród osób spełniających warunki wygranej w Konkursie.
  • 3.3. W przypadku zwycięzców konkursu nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodę na odbiór nagrody i wszelkie inne oświadczenia wymagane niniejszym Regulaminem wyraża jej przedstawiciel(-e) ustawowy(-i).
  • 3.4. Uczestnicy konkursu będą wyrażali zgodę w formie oświadczenia woli, na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami). Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia przedmiotowego konkursu, w szczególności w celu wydania nagród w konkursie. Zgoda uczestników na przetwarzanie ich danych nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania konkursu mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania.. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursie.
  • 3.5. Zdobywcy nagród konkursowych mogą również wyrazić pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów marketingowo-reklamowych Organizatora konkursu i podmiotów uczestniczących w urządzaniu konkursu (również nie związanych z urządzanym konkursem) jego danych personalnych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu, a w tym mediów elektronicznych. Zwycięzca, który wyraził zgodę na korzystanie przez Organizatora lub podmioty uczestniczące w urządzaniu konkursu z jego danych osobowych, wizerunku lub głosu, w celach marketingowo-reklamowych, nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie. Organizator może ujawnić imię i nazwisko zwycięzców w celach informacyjnych.
  • 3.6. Do udziału w Konkursie konieczne jest łączne spełnienie warunków:
   • a) Dokonanie rejestracji uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej konkursu www.wwf.pl/konkurs w terminie wskazanym w ptk 5.1 i podanie w formularzu następujących danych:
    • Login
    • Email
    • Miasto
   • b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie o którym mowa w ust. 3.4 i/lub 3.5 powyżej.
   • c) W drugim etapie Rejestracji, Organizator weryfikuje dane podane powyżej i wysyła do Uczestnika w mailu prośbę o potwierdzenie Rejestracji na podany przez niego adres e-mail. Rejestracja jest zakończona z chwilą otrzymania potwierdzenia Rejestracji przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Uczestnik Konkursu może zażądać od Organizatora Konkursu usunięcia swoich danych osobowych.
   • d) Rejestracja konieczna jest także do głosowania na wybrane zdjęcia.
   • e) Zarejestrowanie się w konkursie nie jest równoznaczne z koniecznością zgłoszenia zdjęć na konkurs
  • 3.7 Uczestnik, który ostatecznie potwierdził chęć udziału w Konkursie po spełnieniu przesłanek określonych w punkcie 3.6 powyżej i innych wymienionych w Regulaminie może wygrać nagrodę jeżeli weźmie udział w Konkursie w opisany w podpunkcie „a” ustępu 3.7 sposób: a) Uczestnik umieszcza na stronie www.wwf.pl/konkurs w sposób i w terminie ustalonym w Regulaminie maksymalnie trzy zdjęcia przedstawiające zwierzę lub roślinę w ich naturalnym środowisku. Zdjęcia umieszczone przez Uczestnika będą dostępne publicznie na stronie www.wwf.pl/konkurs i będą brały udział w konkursie w ten sposób, że każdy zarejestrowany Uczestnik po zalogowaniu się na stronie www.wwf.pl/konkurs będzie mógł oddać głos na zdjęcie, które zdaniem Uczestnika powinno zdobyć nagrodę. Spośród 20 zdjęć, które uzyskały największą liczbę głosów, Jury wybrane przez Organizatora dokona wyboru 11 zdjęć, które zostaną nagrodzone przez Organizatora nagrodami, o których mowa w ptk. 11.2
  • 3.8. Postanowienia dodatkowe:
   • 1) zarejestrowany uczestnik, który umieścił zdjęcia na stronie www.wwf.pl/konkurs nie może oddawać głosu na zdjęcia dodane przez siebie.
   • 2) Uczestnik umieszczając zdjęcie na stronie www.wwf.pl/konkurs oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do zdjęcia oraz że uprawniony jest do rozpowszechniania wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich wynikających z faktu umieszczenia zdjęcia na stronie www.wwf.pl/konkurs
   • 3) w przypadku zgłoszenia naruszenia praw osób trzecich Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia ze strony oraz wykluczenie udziału zdjęcia w konkursie. Organizator ma prawo odrzucić zdjęcia niespełniające wymogów, o których mowa w regulaminie oraz zdjęcia, które zdaniem Organizatora są lub mogą być uznane za obraźliwe lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje, zasady moralne, w szczególności gdy zdjęcie obraża uczucia religijne, obyczajowe i narodowe, narusza obowiązujące normy prawne, moralne lub propaguje przemoc etc.
   • 4) Uczestnik może oddać na każde zdjęcie wyłącznie jeden głos .
  • 3.9. Ze zwycięzcami konkursu przedstawiciel Organizatora skontaktuje poprzez pocztę elektroniczną korzystając ze wskazanego przez nich adresu e-mail, zgodnie z procedurą określoną poniżej w pkt 7.1 i 7.2., celem uzyskania od nich danych osobowych oraz adresu, pod który Organizator konkursu prześle w terminie 14 dni od daty otrzymania danych do wysyłki niezbędne do odbioru nagrody formularz i oświadczenie, o których mowa w pkt 7.2., a które po ich wypełnieniu przez uczestnika powinny zostać doręczone Organizatorowi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wysyłki listu informującego o wygranej pod rygorem utraty prawa do nagrody.
  • 3.10. Wymienione w punkcie 11.2. Regulaminu nagrody zostaną przyznane uczestnikom konkursu zgodnie z zasadami konkursu.
  • 3.11. Każdemu z uczestników konkursu może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.
 • IV. Obszar, na którym urządzany będzie konkurs.
  • 4.1. Konkurs przeprowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • V. Czas trwania konkursu.
  • 5.1. Konkurs przeprowadzony będzie w terminie od dnia 1.07 2010 r. do dnia 31 08 2010 r. z zastrzeżeniem, że Organizatorowi przysługuje prawo zmiany wskazanego terminu.
 • VI. Zasady konkursu.
  • 6.1. Nagrody w konkursie przyznawane będą uczestnikom których zdjęcie zostało wybrane przez Jury
  • 6.2. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą, na koszt organizatora.
  • 6.3. Zgłoszenia uczestników biorące udział w konkursie, będą gromadzone w postaci bazy danych w celu wytypowania zwycięzców.
  • 6.4. W przypadku, gdy wytypowany zwycięzca lub dokonane przez niego zgłoszenie nie spełniają warunków regulaminu konkursu nagroda przysługiwać będzie w kolejności następnemu uczestnikowi wybranemu przez Jury.
 • VII. Sposób i termin ogłaszania wyników.
  • 7.1. Z osobami uprawnionymi do otrzymania nagród Organizator w terminie 14 dni od dnia wytypowania skontaktuje się ze Zwycięzcami w celu uzyskania danych osobowych każdego ze Zwycięzców niezbędnych do weryfikacji danych oraz dalszego uczestnictwa w konkursie oraz zweryfikowania czy uczestnik spełnia warunki Regulaminu. W przypadku nieotrzymania danych osobowych przez 14 dni od kontaktu mailowego ze strony Organizatora nagroda zostaje przekazana innej osobie spełniającej kryteria otrzymania nagrody.
  • 7.2. W ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora drogą mailową danych wysyłkowych zostanie wysłany list zawierający informacje o wygranej, sposobie odbioru nagrody oraz stosowne oświadczenia dotyczące danych osobowych uczestnika, zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz oświadczenia, że zdjęcia umieszczone na stronie www.wwf.pl/konkurs nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz że uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę Organizatorowi na wykorzystanie zdjęć w celach reklamowych, w tym do rozpowszechniania zdjęć wraz z wizerunkiem osób, które są na nim uwidocznione na stronie www.wwf.pl/konkurs oraz na wystawie zwycięskich prac konkursowych.. Uczestnik po złożeniu stosownych oświadczeń jest obowiązany doręczyć je na wskazany w liście adres w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania pod rygorem utraty prawa do odbioru nagrody.
 • VIII. Miejsce i termin wydawania wygranych.
  • 8.1. Organizator deklaruje, iż nagrody w konkursie zostaną przekazane zwycięzcom najpóźniej w terminie do dnia 30 10 2010. Nagrody w konkursie po wcześniejszym uzgodnieniu ze zwycięzcami zostaną wysłane na adres wskazany przez zwycięzcę. Zwycięzca jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody.
  • 8.2. Jeżeli po weryfikacji danych zwycięzców okaże się, że któryś z nich nie był uprawniony do udziału w konkursie, nie ma prawa do odbioru nagrody, nie może z jakiegokolwiek innego powodu nagrody odebrać, nie odbiera informacji o wygranej nagrodzie, nie spełnia warunków Regulaminu konkursu, nie przyjmuje przesłanej nagrody, to traci on prawo do przyznanej nagrody. Organizator ma prawo żądać złożenia przez uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu. Nagrody w konkursie zostaną wydane wyłącznie osobom, których dane przekazane zostały Organizatorowi zgodnie z treścią pkt 7.2 Regulaminu.
  • 8.3. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną.
  • 8.4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 • IX. Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.
  • 9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez uczestników konkursu wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na adres: WWF Polska ul. Wiśniowa 38 02 -520 Warszawa (ii) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie nr tel. komórkowego), (iii) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji, (iv) podpis reklamującego;
  • 9.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
  • 9.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • X. Postanowienia końcowe.
  • 10.1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  • 10.2. Pełny tekst Regulaminu konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.wwf.pl/konkurs
  • 10.3. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
  • 10.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez operatorów telekomunikacyjnych oraz pocztowych informacji wysyłanych w związku w niniejszym konkursem. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z problemami technicznymi związanymi z użytkowanym przez nich sprzętem, dostępem do Internetu, w związku z problemami z wykonaniem konkursowego zadania bądź w jakikolwiek sposób wpływającymi na ostateczne wyniki Konkursu oraz w związku z wszelkimi innymi przypadkami losowymi niezależnymi od działań organizatora lub odpowiedzialność za które ponosi uczestnik.
  • 10.5. Uczestnicy, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie.
  • 10.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez organizatora nagród przyznanych w konkursie.
  • 10.7. Wzięcie udziału w konkursie uznaje się za potwierdzenie przez uczestnika, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  • 10.8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.wwf.pl
  • 10.9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z urządzaniem konkursu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 • XI. Nagrody w konkursie.
  • 11.1. Sponsorem nagród w konkursie jest Sony Poland Sp. z o.o. (pula nagród w wysokości 12 271,18 zł brutto), WWF Polska (2000 zł brutto), Empik foto (pula nagród wynosi 1000 złotych brutto ), Nautica Centrum Turystyki Podwodnej (pula nagród wynosi 3000 brutto)
  • 11.2. W skład puli nagród wchodzą następujące nagrody:
   • a) Nagroda I – Aparat Sony DSLR-A550Y z dwoma obiektywami i torbą LCS-AMSC30 o wartości 4683,58 Zł brutto
   • b) Nagroda II Aparat Sony DSLR-A380L z torbą LSC-AMA o wartości 3093,92 Zł brutto
   • c) Nargoda III Aparat Sony DSLR-A230L z torbą LSC-AMA o wartości 2493,68 Zł brutto
   • d) siedem równoległych nagród rzeczowych – wyróżnień - ufundowanych przez WWF Polska o łącznej wartości 2000 brutto
   • e) 10 zniżek 25% na odbitki w laboratoriach empik foto dla osób nagrodzonych nagrodami I-III oraz wyrożnieniami
   • f) nagroda specjalna za najlepsze zdjęcie podwodne – Kurs Nurkowania PADI w Egipcie w Sharm el Sheikh wraz z tygodniowym pobytem i przelotem (pula nagród wynosi 3000 PLN brutto)
  • 11.3 Nagrodzone 10 zdjęć (poza nagrodzonym nagrodą specjalną) weźmie udział w wystawie zorganizowanej przez WWF Polska we wrześniu 2010 w Warszawie.